Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden evenals de specifieke verkoopvoorwaarden vermeld op de QelviQ® pre-order aanbieding, de aanbieding, de aanbieding en betalingsbevestiging of in het Contract, gelden de volgende definities:

 • “Consument”: een Klant die een natuurlijke persoon is die het Product of de Diensten niet voor professionele doeleinden verwerft of gebruikt; bij het vermelden van een btw-nummer of gelijkwaardig nummer in de facturatiegegevens, wordt de koper geacht het product of de diensten voor professionele doeleinden te verwerven;
 • “Overeenkomst”: een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Het Contract wordt beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de specifieke verkoopvoorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen voor dat Contract;
 • “Klant”: iedere persoon die het Product of de Diensten (inclusief herstellingen) in de QelviQ Store koopt en daadwerkelijk vooruit betaalt;
 • “KELLVIN NV”: een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Zoerselhoek 30, B-2980 Zoersel in de Provincie Antwerpen in België, in het hart van de Europese Unie. Kellvin NV is ingeschreven in het Antwerpse rechtspersonenregister onder nummer 0674.768.325 en kreeg het BTW-nummer van de Europese Unie BE0674768325;
 • “KELLVIN INC”: een dochteronderneming van KELLVIN NV en distributeur van de producten van KELLVIN NV, opgericht als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de VS (US EIN352626501) Kellvin Inc. PO Box 682, Windham, NY 1249
 • “Product” en “QPS”: het QelviQ Personal Sommelier draagbare temperatuurregelapparaat voor flessen;
 • "QelviQ", "onze", "wij" en "ons": verwijst naar KELLVIN NV, behalve in de Canadese en Amerikaanse markten waar het verwijst naar KELLVIN INC;
 • “QelviQ App”: de QelviQ mobiele applicatie voor Iphone® en Android® mobiele apparaten;
 • "QelviQ Store": de online winkel voor producten en diensten, toegankelijk op de website en in de QelviQ-app, die is onderverdeeld in twee speciale secties: een sectie die wordt beheerd door KELLVIN INC voor de Canadese en Amerikaanse markten die door KELLVIN INC worden bediend, en de andere sectie beheerd door KELLVIN NV voor de rest van de wereld die wordt bediend door andere distributeurs of rechtstreeks door KELLVIN NV;
 • “Diensten”: de diensten die QelviQ van tijd tot tijd levert via de Website, de QelviQ App, de QPS of anderszins;
 • “Support”: de gratis Customer after sales support geleverd door QelviQ via de Website of de QelviQ App;
 • “Website”: QelviQ.com en al zijn componenten, inclusief de QelviQ Store.

1. Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden van QelviQ

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden van QelviQ zijn van toepassing op alle interacties tussen QelviQ en personen die de QelviQ Store bezoeken, evenals op elke offerte, aanbieding of bestelling tussen QelviQ en een Klant voor de verkoop van het Product en/of de Diensten, inclusief herstellingen, componenten en levering, evenals de gratis ondersteuning die door QelviQ wordt aangeboden. Elk Contract dat tussen de partijen wordt gesloten, wordt beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de specifieke verkoopvoorwaarden die tussen de partijen voor dat Contract zijn overeengekomen.

1.2 Partijen kunnen slechts afwijken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de specifieke verkoopvoorwaarden in het Contract.

1.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van eventuele aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Afnemer of van derden uitdrukkelijk uit.

2. Bestellingen en contractvorming

2.1 Elke bestelling die door een Klant in de QelviQ Store of de QelviQ-app wordt geplaatst, wordt beschouwd als zijn of haar voornemen om een ​​Contract te sluiten tussen de Klant en QelviQ, waarbij de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn en ook gelden als de specifieke voorwaarden van die bestelling zoals overeengekomen tussen de partijen voor dat Contract.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de prijs daadwerkelijk aan QelviQ betaalt en de bestelling van de Klant door QelviQ wordt geaccepteerd door middel van een schriftelijke order- en ontvangstbevestiging.

2.3 QelviQ is gerechtigd elke bestelling te accepteren of te weigeren wanneer zij sterke aanwijzingen of vermoedens heeft dat het Product niet is aangeschaft voor het beoogde gebruik of de beoogde markt.

2.4 QelviQ kan op redelijke objectieve gronden, waaronder het ontbreken van geldige certificering voor een specifieke markt, weigeren om verzoeken te accepteren of bestellingen te verwerken van natuurlijke of rechtspersonen die woonachtig zijn of levering aanvragen in markten of rechtsgebieden die niet door QelviQ worden bediend.

3. Prijzen

3.1 Alle door QelviQ opgegeven prijzen voor de aankoop van een Product of de Diensten (inclusief herstellingen) zijn in euro, exclusief btw en eventuele andere kosten zoals betalings-, creditcard-, bank- of administratiekosten of -heffingen, douaneheffingen, rechten en reis-, porto- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De totale prijs die een Klant verschuldigd is, zal variëren in functie van de jurisdictie van verzending en levering, leveringskosten door derden, btw, douaneheffingen en -heffingen, enz.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst door een Consument of een persoon die zich voordoet als Consument, wordt in het pre-orderaanbod ter goedkeuring en bestelling, de order- en ontvangstbevestiging en de factuur de door die Consument verschuldigde of betaalde all-in prijs vermeld. 

3.2 QelviQ is te allen tijde gerechtigd de in de QelviQ Store en op de Website vermelde prijzen aan te passen en te wijzigen, met dien verstande dat QelviQ niet gerechtigd is tot verhoging van de prijs vermeld in een pre-order aanbieding die ter goedkeuring en bestelling aan de Klant is voorgelegd of in het door QelviQ aan de Klant verstrekte order- en betalingsbevestigingsformulier of factuur.

3.3 Voor die aankoop of herstellingen gelden de prijzen die op het order- en betalingsbevestigingsformulier of de factuur staan ​​vermeld op het moment dat de aankoop door de Klant wordt gedaan. Het is mogelijk dat bij een volgende aankoop van hetzelfde Product of dezelfde Diensten of een vergelijkbare herstelling een andere prijs in rekening wordt gebracht.

4. Betaling, eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

4.1.Alle bestellingen en facturen voor Producten en Diensten (inclusief herstellingen) worden door de Klant vooraf en zonder enige aftrek betaald. Indien de door de Klant gekozen betalingswijze leidt tot kosten of lasten voor QelviQ, is het QelviQ toegestaan ​​die kosten en lasten aan de Klant te vorderen en te factureren.

Alle betalingen aan QelviQ moeten worden gedaan via overboeking, bankpas of creditcard, of een van de andere betalingstools die door QelviQ beschikbaar worden gesteld in de QelviQ Store. Geen enkel ander betaalmiddel of betalingswijze wordt door QelviQ geaccepteerd.

4.2 Wanneer binnen 14 dagen na de indiening door QelviQ van het door QelviQ ingediende pre-order aanbod ter goedkeuring en bestelling door de Klant geen bestelling en vooruitbetaling is gedaan, wordt de transactie afgebroken en automatisch geannuleerd en is of blijft geen enkele partij jegens de andere partij gebonden met betrekking tot die afgebroken transactie.

4.3 In het geval dat QelviQ bij wijze van uitzondering een Product zou hebben verzonden of Diensten zou hebben verleend en een betalingstermijn zou hebben toegestaan ​​en de betaling te laat wordt gedaan, heeft QelviQ het recht om vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, een rente te vorderen gelijk aan 1% per maand vertraging en een forfaitaire vergoeding gelijk aan het hoogste van 10% van de totale bestelprijs (inclusief alle belastingen en kosten) of EUR 50,00 in geval van een contract in EUR of USD 60,00 in geval van een contract in USD om de administratieve kosten van QelviQ te dekken. In het geval dat een gerechtelijke procedure tegen de Klant wordt gestart, zal QelviQ bovendien al haar juridische en handhavingskosten en uitgaven kunnen vorderen tot EUR 5000,00 in het geval van een in EUR luidend Contract of USD 6.000,00 in het geval van een USD luidend Contract.

5. Leveringswijze

5.1 De wijze van levering van het Product, de Diensten of een hersteld of vervangend Product zal zijn zoals overeengekomen door de partijen in het Contract. Daartoe zal de Klant gevraagd zijn om een ​​keuze te maken tussen de leveringsopties die beschikbaar zijn op het moment van bestelling en bevestigd worden in de pre-order aanbieding die door QelviQ aan de Klant wordt voorgelegd ter goedkeuring en bestelling.

Ondersteuning wordt door QelviQ van tijd tot tijd naar eigen goeddunken geboden.

5.2 Indien levering volgens de in een Overeenkomst overeengekomen voorwaarden niet mogelijk is binnen een maand na de besteldatum om aan de Klant toe te rekenen redenen, is het de Klant toegestaan ​​om QelviQ schriftelijk te vragen voor een ander afleveradres in de dezelfde jurisdictie of op een andere door QelviQ voorgestelde leveringswijze, waarbij eventuele extra leveringskosten of lasten door de Klant verschuldigd worden.

5.3 In alle omstandigheden is QelviQ gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en levering van de bestelde Product(en) en/of Diensten uit te stellen in geval van niet tijdige betaling door de Klant, totdat volledige betaling van de bestelling door QelviQ is ontvangen, onverminderd naar paragraaf 4.2 hierboven.

6. Leveringstiming:

6.1 De indicatieve leveringstermijn zoals aangegeven in de pre-order aanbieding van QelviQ, de bestelling en de betalingsbevestiging gaat in op het moment dat de klant het online bestel- en betaalproces heeft afgerond en het QelviQ bestel- en betalingsbevestigingsformulier heeft ontvangen.

6.2 De door QelviQ aangegeven leveringstermijn in de pre-order aanbieding die door QelviQ ter goedkeuring en bestelling door de Klant is ingediend of op het moment van bestelling door de Klant is slechts indicatief en geeft de Klant bij overschrijding van minder dan één maand geen recht op om de Overeenkomst te annuleren of om schadevergoeding of schadevergoeding te eisen.

6.3 QelviQ overschrijding van de opgegeven leveringstermijn met ten minste één maand geeft de Klant uitsluitend het recht om het Contract te annuleren en restitutie van de reeds betaalde prijs te eisen, maar geeft de Klant geen recht op compensatie of schadevergoeding. Annulering van het Contract van de Klant en verzoek om terugbetaling van de betaalde prijs moeten ondubbelzinnig schriftelijk aan QelviQ worden gedaan.

Wanneer QelviQ het bestelde Product nog niet zou hebben verzonden of de bestelde Diensten nog niet zou hebben geleverd op het moment van annulering van het Contract door de Klant of wanneer het zo laat geleverde Product onverpakt en met ongebroken originele verzegeling aan QelviQ werd geretourneerd, zal de terugbetaling worden gedaan binnen één maand vanaf de dag waarop de Klant het Contract ondubbelzinnig schriftelijk heeft opgezegd en het Product heeft geretourneerd in geval van te late levering.

Indien de levering van het Product gebeurt na de annulering door de Klant, is de Klant verplicht om ofwel de aanvaarding van de levering te weigeren, ofwel het onverpakt en oorspronkelijk verzegelde Product onmiddellijk aan QelviQ te retourneren. Alleen in dit geval komen de kosten voor het terugzenden of transporteren van de producten naar QelviQ voor rekening van QelviQ.

Een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand vertraging evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de hoogste van 10% van de totale prijs van de bestelling (alle taksen en kosten inbegrepen) of EUR 50,00 in geval van een in EUR uitgedrukt Contract of USD 60,00 in het geval van een in USD luidend Contract om de administratieve kosten van de Klant te dekken, is van toepassing. In het geval dat een gerechtelijke procedure wordt gestart door de Klant wegens het verzuim van QelviQ om de Klant terug te betalen, zal de Klant daarnaast juridische en handhavingskosten en onkosten kunnen claimen tot EUR 5000,00 in het geval van een in EUR uitgedrukt Contract of USD 6.000,00 in het geval van een in USD uitgedrukt Contract.

Door het aangaan van het Contract stemt de Klant ermee in af te zien van alle vorderingen tot schadevergoeding boven dit bedrag en/of punitieve schadevergoeding. Dit is een essentiële voorwaarde voor aanvaarding door QelviQ van het koopaanbod en zonder deze afstandsverklaring zou er geen Contract door QelviQ zijn gesloten.

Een schending van de Productretourverplichting door de Klant zal het Contract doen herleven, QelviQ het recht geven om de betaalde prijs te behouden en de Klant het recht geven om het ontvangen Product te behouden.

7. Retentierecht van QelviQ

7.1 Wanneer de Klant een Product naar QelviQ heeft gestuurd voor herstelling of omruiling voor een ander Product, kan QelviQ haar retentierecht uitoefenen om dat Product te behouden totdat de Klant alle openstaande facturen aan QelviQ heeft betaald.

7.2 Het retentierecht geldt ook ten aanzien van eerdere verplichtingen op grond waarvan de Klant nog betaling aan QelviQ verschuldigd is.

7.3 QelviQ is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant mocht lijden als gevolg van de uitoefening van het retentierecht van QelviQ.

8. Risico en eigendom 

8.1 Tenzij toepasselijk dwingend recht anders bepaalt, gaat de eigendom van het (de) Product(en) niet over op de Klant voordat de volledige betaling van de bestelling door QelviQ is ontvangen, de Klant heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen ongeacht de oorsprong die hij mogelijk heeft jegens QelviQ ​​en het Product is geleverd aan de Klant. Tot die tijd kan QelviQ haar eigendomsvoorbehoud inroepen en het Product in transit terugnemen.

8.2 Voordat de eigendomstitel op de klant is overgegaan, mag de klant het Product niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3 Tenzij de toepasselijke dwingende wetgeving anders bepaalt, gaan de risico's van verlies, beschadiging of diefstal van het Product waarop een Contract betrekking heeft over op de Klant wanneer de goederen zijn ontvangen of onder de controle staan ​​van de Klant of een derde partij die de levering in ontvangst heeft genomen. van het product namens de Klant. Dit betekent dat de Klant het risico van verlies, beschadiging of diefstal draagt ​​vanaf het moment dat het Product daadwerkelijk aan de Klant is afgeleverd of in de macht komt van de Klant of een derde die het product namens de Klant in ontvangst heeft genomen. 

9. Opslag

9.1 Indien de Klant een Product later in ontvangst neemt dan de in de Overeenkomst overeengekomen indicatieve leveringstermijn, is het risico van enig kwaliteitsverlies of schade volledig voor rekening van de Klant vanaf het moment dat het Product voor het eerst ter levering aan de Klant werd aangeboden .

9.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late levering van het Product zijn volledig voor rekening van QelviQ, maar extra kosten die voortvloeien uit een herhaalde levering binnen de indicatieve leveringsperiode zullen volledig voor rekening van de Klant zijn zodra de levering voorlopig tweemaal heeft plaatsgevonden.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten of knowhow met betrekking tot het Product, de Diensten of de Ondersteuning (“IPR”) zijn eigendom van en blijven eigendom van of in licentie gegeven aan QelviQ. Er zullen geen "IPR" worden overgedragen aan de Klant op grond van een Contract of soortgelijk document, en er zullen geen licenties voor enige "IPR" worden verleend aan de Klant, zelfs als de Producten of Diensten of Ondersteuning specifiek zijn ontworpen, ontwikkeld en/of vervaardigd of aangepast voor de Klant.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 De Klant zal de vertrouwelijkheid beschermen van alle vertrouwelijke of eigendomsinformatie die hij kan verkrijgen van en/of met betrekking tot QelviQ, het Product of de Diensten of de Ondersteuning, ongeacht of deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of niet, en zal dergelijke vertrouwelijke informatie niet gebruiken behalve om te voldoen aan zijn verplichtingen in termen van een Contract en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden of om de Producten te gebruiken of te profiteren van de Diensten of Ondersteuning.

11.2 Indien de Klant op grond van een gerechtelijk of regelgevend bevel zou worden verplicht om vertrouwelijke Informatie bekend te maken, is de Klant gerechtigd om dit te doen, op voorwaarde dat hij de voorafgaande schriftelijke toestemming van QelviQ verkrijgt, en deze openbaarmaking tot het noodzakelijke minimum beperkt. QelviQ zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden.

12. Garanties

12.1 QelviQ garandeert de Klant dat alle aan de Klant verkochte Producten en Diensten of Ondersteuning:

 • Bij levering voldoen aan de Product- of Dienstenspecificaties zoals uiteengezet in de pre-orderaanbieding en de order- en betalingsbevestiging;
 • Vervaardigd zijn in overeenstemming met goede fabricagepraktijken op het moment van fabricage, of Diensten of Ondersteuning geleverd op basis van beste inspanningen;
 • Voldoen aan de relevante toepasselijke bestaande en gepubliceerde wetten op het moment dat de pre-orderaanbieding ter goedkeuring en bestelling aan de Klant wordt voorgelegd;
 • Onderworpen zijn aan een kwaliteitsborgingssysteem om naleving van het voorgaande te verzekeren, en
 • Bij levering vrij zijn van pandrechten en lasten, fabricagefouten of wettelijke gebruiksbelemmeringen.

Geen andere garanties dan uiteengezet in sectie 12.1 hierboven (expliciet of impliciet) worden door QelviQ gegeven, met uitzondering van de product- en herstellinggarantie die voor het betreffende contract wordt verstrekt door dwingend algemeen recht aan consumenten of hieronder of in het schriftelijke QelviQ-product of QelviQ herstellingsgarantieverklaring worden vermeld dat mogelijk in de originele verzegelde QelviQ-verpakking van het product of het hersteld product zit.

12.2 Om van de garantie gebruik te kunnen maken, garandeert de Klant aan QelviQ dat:

 • hij het Product, Diensten of Ondersteuning niet zal gebruiken voor enig ander gebruik dan het door QelviQ beoogde gebruik zoals uiteengezet in de inleiding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of in strijd met de beperkingen en instructies in de Producthandleiding die kan worden geraadpleegd op de Website en kan van tijd tot tijd onderhevig zijn aan wijzigingen of verduidelijkingen;
 • Hij zal het Product niet nat maken of onderdompelen, noch vloeistof of ijs in het Product gieten;
 • Hij zal het gebruik van het Product door minderjarigen niet autoriseren of toestaan
 • Hij zal de luchtgaten altijd open houden en, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, vermijden om het product op tapijt of tafelkleden te leggen die de luchtgaten blokkeren, dit om oververhitting van het product te voorkomen.
 • Hij zal de fles voorzichtig in het product plaatsen zonder hem erin te laten vallen of dicht te slaan, steeds met de kurkzijde, schroefdop of de bottleneck bovenaan. De fles moet rechtstaand in de QelviQ staan.
 • Hij zal geen lege fles met de dop in het product plaatsen om druppelen in het product te voorkomen.
 • Hij zal het product niet in een ruimte plaatsen die warmer is dan 35°C, noch het product in de zon plaatsen (maar altijd in een schaduwrijke ruimte).
 • Hij zal het product zorgvuldig behandelen wanneer het van de ene plaats naar de andere wordt vervoerd.
 • Hij zal het Product, de Diensten of de Ondersteuning niet gebruiken in een markt of jurisdictie die niet door QelviQ is goedgekeurd of geopend voor de verkoop of het gebruik van het Product, de Diensten of de Ondersteuning zoals van tijd tot tijd vermeld op de QelviQ-website en in de QelviQ-app;
 • Hij zal de Producten, Diensten of datadownloads of Ondersteuning niet gebruiken voor (weder)verkoop aan derden, anders dan niet-commerciële tweedehands verkoop van een gebruikt Product zonder enige garantie.
 • Hij zal het Product of de Diensten of Ondersteuning niet fysiek of contractueel opnemen in een van zijn eigen producten of diensten.
 • Hij zal de QelviQ niet meer gebruiken wanneer de QelviQ of de APP rode signalen aangeeft of een probleem signaleert, maar zal eerst onze handleiding raadplegen op www.qelviq.com

12.3 Op alle Producten en herstellingen aan een Product dat door de Consument is gekocht en voor privégebruik wordt gebruikt, is een garantie van twee jaar gegarandeerd tegen fabricagefouten, ingaande op het moment van levering aan de Consument, op voorwaarde dat het product onverpakt en origineel verzegeld aan de Consument is geleverd.

12.4 Niettegenstaande de voorgaande bepalingen is de garantie niet van toepassing in geval van normale slijtage en in geval van schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aan het Product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de Klant, schending van de verplichtingen van de Klant op grond van artikel 16 hieronder, wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld als een fabricagefout. De garantie is ook niet van toepassing wanneer het product of het hersteld product door de klant werd aanvaard in een beschadigde verpakking of met een verbroken originele verzegeling en de klant onmiddellijk op het moment van levering contact heeft opgenomen met en de bezorger schriftelijk op de hoogte stellen met een kopie aan QelviQ en de afname van het Product of het gerepareerde Product niet hebben geweigerd.

13. Inspectie, kennisgeving en claims

13.1 De Klant zal, na levering aan hem van een Product of gerepareerd Product, een inspectie uitvoeren van dit Product en de verpakking ervan. Elke geopende verpakking, verbroken originele verzegeling of zichtbare gebreken dient de Klant binnen twee werkdagen na levering van de Producten schriftelijk aan QelviQ te melden. Wanneer de verpakking geopend zou zijn en/of de originele verzegeling verbroken zou zijn, dient de Consument onmiddellijk op het moment van bezorging contact op te nemen met en de bezorger schriftelijk te informeren met een kopie aan QelviQ en de afname van het Product of het gerepareerde Product  weigeren.

13.2 Verborgen gebreken dienen door de Klant schriftelijk aan QelviQ te worden gemeld binnen twee werkdagen na ontdekking, maar in ieder geval uiterlijk zes maanden na levering van het Product aan een Klant die geen Consument is of twee jaar na levering van het Product aan een Consument.

13.3 Elke melding dient een nauwkeurige omschrijving van het (vermeende) gebrek te bevatten. Noch het verstrekken van een kennisgeving aan QelviQ, noch het instellen van een claim op een andere manier geeft de Klant recht op terugbetaling van de betaalde prijs.

13.4 Het niet naleven door de Klant van de hierboven vermelde kennisgevingstermijnen zal de Klant uitsluiten van enige aanspraak jegens QelviQ.

13.5 Er kunnen in ieder geval geen aanspraken tegen QelviQ worden gemaakt indien de betreffende Producten door of voor de Klant onjuist of in strijd met door of namens QelviQ gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, verwerkt of opgeslagen.

13.6 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige claim met betrekking tot een defect Product, is de enige oplossing die de Klant ter beschikking heeft, de herstelling of vervanging van het Product door QelviQ zonder kosten voor de Klant, op voorwaarde dat het Product aan QelviQ wordt geretourneerd. Zodra de Klant het defecte Product aan QelviQ heeft geretourneerd en QelviQ erkent dat hij verantwoordelijk is voor het defect of wanneer hij verplicht is tot herstelling, vervanging of terugbetaling op grond van de garantie, zijn garanties of algemeen toepasselijke wetgeving, kan QelviQ naar eigen goeddunken als enige remedie en compensatie voor de Klant ofwel dat Product repareren, een soortgelijk vervangend Product aan de Klant leveren of de Klant de betaalde prijs terugbetalen.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 Indien QelviQ aansprakelijk wordt gesteld door een Klant of een derde, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeringen van QelviQ wordt uitbetaald.

In ieder geval, ook bij gebreke van dekking of (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het bedrag van de door de Klant of een derde geleden schade, waarin QelviQ gehouden is tot schadevergoeding, is deze per Klant beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale waarde van de facturen (exclusief btw of soortgelijke belastingen, douaneheffingen of -heffingen, transport- en leveringskosten) betaald door de Klant op grond van een Contract in dat kalenderjaar, maar in ieder geval tot een totaal maximum van 2500 EUR ,00 in geval van een in EUR uitgedrukt Contract of USD 3.000,00 in geval van een in USD uitgedrukt Contract, per Klant voor alle vorderingen tegen QelviQ. De Klant profiteert van dezelfde aansprakelijkheidsbeperking jegens QelviQ.

14.2 QelviQ is in geen geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken of klanten, verlies van goodwill, verlies van gebruik, verhoogde werkkosten, boetes, boetes en, punitieve schadevergoedingen, schade als gevolg van te late levering, reputatieschade, of enige speciale, indirecte of gevolgschade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met een Contract of het daaropvolgende gebruik van het Product of de Diensten of Ondersteuning. De Klant profiteert van dezelfde aansprakelijkheidsbeperking jegens QelviQ.

14.3. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen in de QelviQ Store en op de Website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

14.4 Ieder recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

14.5 De ​​in deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van fraude.

15. Overmacht

15.1 Elke partij heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van een Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, zou worden vertraagd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die partij liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsembargo's, stakingen , burgerlijke onlusten, terrorisme, overmacht zoals blikseminslagen, work-to-rule en lock-outs, gebrek aan grondstoffen of componenten, vertraagde leveringen aan dergelijke partij door derden van bestelde goederen of diensten in andere omstandigheden dan kan worden toegerekend aan dergelijke partij, ongevallen, storingen, ziekten alsmede redelijkerwijs onvoorzienbare problemen met productie of transport, devaluatie, verhoging van heffingen of belastingen van welke aard dan ook, significante verandering van prijzen van grondstoffen of energie, en vervallen, intrekking of niet-verlenging van de vereiste vergunningen, certificaten of licenties.

15.2 In het geval van overmacht of hardship-gebeurtenis van de kant van een van de partijen, zal die partij de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis en zullen de verplichtingen van die partij, voor zover dit wordt verhinderd of belemmerd , opgeschort zonder aansprakelijkheid voor schending of niet-nakoming. De wederzijdse verplichtingen van de wederpartij worden eveneens opgeschort zonder aansprakelijkheid voor tekortkoming of niet-nakoming.

15.3 Indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat een overmacht- of hardship-gebeurtenis die een partij treft, langer dan twee maanden zal duren, of al twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen aan de andere partij, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding of schadevergoeding ontstaat.

16. Verplichtingen van de klant

16.1 De Klant zal zich te allen tijde onthouden van alles wat de kwaliteit of veiligheid van het Product, Diensten, Ondersteuning, reputatie van QelviQ en/of enig handelsmerk of ander intellectueel eigendom van QelviQ nadelig zou kunnen beïnvloeden.

Hij zal de QelviQ gebruiken met inachtneming van de instructies en gebruiksvoorwaarden zoals aangegeven in paragraaf 12.2.

16.2 De Klant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QelviQ geen (direct of indirect) gebruik maken van het Product, Diensten of Ondersteuning voor promotionele activiteiten of andere doeleinden of gebruik dan bedoeld door QelviQ zoals vermeld in de inleiding op deze Algemene Voorwaarden. Verkoopvoorwaarden.

16.3 Indien de originele verpakking van een Product is geopend of beschadigd of de originele verzegeling was verbroken op het moment van levering, dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, de vervoerder of bezorger hiervan een aantekening te laten maken en QelviQ op de hoogte te stellen. , bij gebreke waarvan QelviQ niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of defect.

17. Herroepingsrecht

17.1 De Consument heeft het recht om een ​​Overeenkomst tot stand gekomen op grond van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden binnen 14 dagen vanaf het moment van bestelling en opnieuw binnen 14 dagen vanaf het moment van levering zonder opgave van redenen te herroepen, tenzij de Overeenkomst betrekking heeft op Diensten die voorafgaand aan de herroeping door QelviQ aan de Klant zijn geleverd (in het laatste geval is er geen herroepingsrecht). De uitoefening van dit recht dient door de Consument schriftelijk aan QelviQ te worden gemeld.

17.2 Wanneer de Consument gebruik heeft gemaakt van dit herroepingsrecht en in het geval van een Productaankoop het onverpakte Product met de ongebroken originele verzegeling aan QelviQ heeft geretourneerd, zal QelviQ de Consument alle ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval niet later terugbetalen. dan 14 dagen vanaf de dag waarop QelviQ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om dit Contract te herroepen, op voorwaarde dat QelviQ het geretourneerde Product in de originele verpakking met ongebroken originele verzegeling heeft ontvangen in het geval van een Productverkoop. De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gekozen voor de oorspronkelijke transactie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

17.3 De Consument zal geen extra kosten, lasten of vergoedingen moeten betalen als gevolg van een geldige herroeping van de Overeenkomst. In alle andere omstandigheden, behalve de uit hoofde van garantieverplichtingen van QelviQ, draagt ​​de Consument de directe kosten voor het terugzenden van het Product aan QelviQ.

17.5 De ​​Consument zendt het Product in de originele verpakking met ongebroken originele verzegeling terug of overhandigt het aan QelviQ zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de Consument de herroeping van het Contract aan QelviQ heeft medegedeeld.

17.6 QelviQ mag wachten met terugbetaling totdat hij het Product in de originele verpakking met ongebroken originele verzegeling terug heeft ontvangen of totdat de Consument voldoende bewijs heeft geleverd dat hij het Product in de originele verpakking met ongebroken originele verzegeling heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

17,7

Indien de originele verpakking is geopend en/of de originele verzegeling is verbroken wanneer het Product aan QelviQ wordt geretourneerd, is de Consument aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het Product.

18. Ruilen van een Product

18.1 Het ruilen van gekochte artikelen door de Klant is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan, tenzij specifiek anders is overeengekomen door QelviQ:

 • De omruiling vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur;
 • Het Product wordt geretourneerd in de originele verpakking met ongebroken originele verzegeling;
 • Het Product niet beschadigd noch gebruikt is.

18.2 Afgeprijsde producten of Producten die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt, kunnen niet worden geruild.

QelviQ privacy- en cookiebeleid

Door het Contract aan te gaan of de QPS te verbinden met internet of de QelviQ-app, stemt de Klant in met het QelviQ Privacy- en Cookiebeleid dat op de Website wordt weergegeven en doet hij afstand van alle vorderingen tot schadevergoeding die de aansprakelijkheidsbeperking overschrijden die daarin is uiteengezet. QelviQ Privacy & Cookiebeleid en/of punitieve schadevergoeding. Dit is een essentiële voorwaarde voor aanvaarding door QelviQ van het koopaanbod, de aansluiting van de QPS op internet of de QelviQ App en zonder deze toestemming en ontheffing zou geen Contract of dergelijke aansluiting door QelviQ zijn gesloten of aanvaard. De Klant profiteert van dezelfde aansprakelijkheidsbeperking jegens QelviQ.

 1. De gebruiksvoorwaarden van QelviQ

 Door de QelviQ persoonlijke sommelier te kopen en de QelviQ-app te downloaden, stemt de klant in met de gebruiksvoorwaarden van QelviQ van de QelviQ-app die op de website worden weergegeven en doet hij afstand van alle vorderingen tot schadevergoeding die de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in die QelviQ-voorwaarden overschrijden van gebruik en/of punitieve schadevergoeding. Dit is een essentiële voorwaarde voor acceptatie door QelviQ van het downloaden van de QelviQ App en zonder deze toestemming en ontheffing zou geen toegang van de Klant tot de QelviQ App door QelviQ zijn geaccepteerd. De Klant profiteert van dezelfde aansprakelijkheidsbeperking jegens QelviQ.

 1. Opzeggingsrecht

21.1

Iedere partij is slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien het geringe belang ervan geen ontbinding rechtvaardigt.

21.2.

Indien de nakoming van de verplichtingen door een partij niet gedurende ten minste twee maanden blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld.

21.3

Elke partij is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, dan wel een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien:

(a) de andere partij één of meer van haar verplichtingen niet nakomt, of indien vaststaat dat volledige nakoming gedurende ten minste twee maanden blijvend of tijdelijk onmogelijk zal zijn;

(b) de andere partij ernstig wangedrag begaat, of een opzettelijke, nalatige of onrechtmatige daad; en

(c) de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd, indien zijn bedrijf wordt geliquideerd of gestaakt of anderszins insolvent is.

21.4

Indien en bij beëindiging in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, heeft de partij die in gebreke is als gevolg van een dergelijke beëindiging geen aanspraken op de beëindigende partij.

22. Diversen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en voor gemaksdoeleinden vertaald naar het Nederlands. Alle kennisgevingen en andere documenten die (uit)gewisseld worden tussen de partijen bij het Contract zijn in de Engelse taal, tenzij anders aanvaard door de ontvanger ervan. Tenzij anders bepaald door toepasselijk dwingend recht, zijn alle vertalingen in andere talen alleen voor gemaksdoeleinden.

22.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig, ondoeltreffend of buitensporig zouden worden geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en blijft de buitensporige bepaling van toepassing tot de door die rechtbank aanvaarde grens.

22.3 De QelviQ Store en Website worden gehost en beschikbaar gesteld vanuit België. Uw bezoek aan en gebruik van de Website evenals elke aankoop van Producten of Diensten via onze website(s) of de QelviQ App worden geacht plaats te vinden in de commerciële kantoren van QelviQ by KELLVIN NV in België en zullen exclusief worden geregeld naar Belgisch recht, onverminderd dwingend recht. De rechtbanken van Antwerpen (in België, EU) zijn de exclusieve plaats voor alle geschillen, onverminderd de dwingende jurisdictie.

22.4 Wanneer de Klant contact opneemt met QelviQ voor alle zaken met betrekking tot het Contract, Product, Diensten, QelviQ Store, QelviQ App of Website, moet de Klant dit doen:

- via de knop ' contact ' op de website(s) van QelviQ; of

- per e-mail naar customercare@qelviq.com of

- per brief naar het volgende adres van de betrokken verkoper:

 • KELLVIN NV: Zoerselhoek 30, 2980 ZOERSEL, België, Europese Unie;
 • KELLVIN INC: Kellvin Inc. Postbus 682, Windham, NY 12496, VS.

QelviQ zal in beginsel binnen één maand na ontvangst antwoorden.

Verantwoordelijke uitgever: Xavier Verellen, CEO van KELLVIN NV, Zoerselhoek 30, B-2980 Zoersel, België.

TOEGANKELIJKHEID

We streven ernaar om de inhoud van onze site toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het bekijken van de inhoud op deze site of het navigeren op de site, stuur dan een e-mail naar ons team op: customercare@qelviq.com , en we helpen u graag verder.

OVERTREDINGEN

Meld eventuele schendingen van deze voorwaarden aan ons via customercare@qelviq.com .

VRAGEN?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Voorwaarden of de Sites, neem dan contact met ons op via customercare@qelviq.com .